διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου

Για πρώτη φορά ο συλλογος συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου αφού πλέον είναι μέλος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης. Μιας επιτροπής που αρμοδιότητες έχει να
1) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
2)Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
3)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
4)Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Ελπίζουμε η συγκεκριμένη αυτή κίνηση να είναι η αρχή του τέλους της απομόνωσης της περιοχής μας από τις αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην μας.

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *