ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
«ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ»

Α΄ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 – Ίδρυση και Επωνυμία
Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΙΝΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ».

Άρθρο 2 – Έδρα
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο οικισμός Σχίνου Κορινθίας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Άρθρο 3 – Σκοπός
Σκοπός του Συλλόγου είναι: α. Η δια παντός νομίμου και προσφόρου μέτρου προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Σχίνου Κορινθίας και ειδικότερα η μελέτη, η οργάνωση και μεθόδευση τρόπων και μέσων για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων εντός του οικισμού. β. Η αξιοποίηση της περιοχής, με την εξασφάλιση συγχρόνων ανέσεων και την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η κατασκευή, συντήρηση, δενδροφύτευση των οδών, η ίδρυση και οργάνωση κοινοχρήστων χώρων για αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία και εξωραϊσμό, με σεβασμό στο φυσικό και παραδοσιακό περιβάλλον χερσαίου, παράκτιου και ενάλιου της περιοχής. γ. Η ρύθμιση και επίλυση μέσω αρμοδίων αρχών και Υπηρεσιών, θεμάτων συγκοινωνίας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, αποχέτευσης και παντός άλλου έργου υποδομής που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και πρόοδο της περιοχής. δ. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. ε. . Η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών. στ. Η πάσης φύσεως αρωγή σε αναξιοπαθούντα μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 4.
• Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται πάντοτε στο πλαίσιο που καθορίζουν οι νόμοι του κράτους και ειδικότερα ο νόμος που αφορά τα Σωματεία, καθώς και η στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορούν το Σχίνο.
• Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου είναι: Η δημιουργία Βιβλιοθήκης, εντευκτηρίου, η έκδοση κατάλληλων φυλλαδίων, εντύπων ή περιοδικών, η διοργάνωση και πραγματοποίηση ομιλιών, διαλέξεων, ψυχαγωγιών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, η δημιουργία επιτροπών μελών βοήθειας του Δ.Σ. στην επεξεργασία και αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων της περιοχής. Η κινητοποίηση των μελών και των κατοίκων για παραστάσεις στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, η δημοσιοποίηση των κοινωνικών προβλημάτων, η άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων όπου χρειαστεί για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος της περιοχής και την αντιμετώπιση της αδιαφορίας και της πλημμέλειας των διοικητικών αρχών, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα συμβάλει στην πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου αυτών.
• Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, ο Σύλλογος μπορεί να δέχεται νόμιμες συνδρομές, δωρεές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και από οποιονδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο, ή αυτοδιοικητικό φορέα.

Β΄ ΜΕΛΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 5
• Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
• Ως τακτικά μέλη εγγράφονται ενήλικες άνδρες ή γυναίκες εφ’ όσον είναι ιδιοκτήτες οικίας ή οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εντός της ευρύτερης περιοχής του Σχίνου, καθώς και οι γονείς, τα παιδιά, τα εγγόνια και οι σύζυγοι αυτών. Επίσης, όποιος άλλος ή άλλη διαμένει μόνιμα ή κατά περιόδους περισσότερο από δύο (2) χρόνια στη περιοχή) .
• Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και γενικότερα στην ανάπτυξη και πρόοδο του Σχίνου . Τα περί του τρόπου εγγραφής και κατάστασης των επιτίμων μελών προβλέπονται από το άρθρο 12 του καταστατικού.

Άρθρο 6 – Εγγραφή μελών
• Για να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος ως μέλος του Συλλόγου απαιτείται: να συγκεντρώνει τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο 5, παράγραφος 2 τυπικά προσόντα και να υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Η αίτηση για την εγγραφή στο Σύλλογο έχει την έννοια και της δήλωσης, ότι ο αιτών/αιτούσα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού.
• Η εγγραφή οιουδήποτε ως μέλους ολοκληρώνεται μόνο με την έγκριση της αίτησής του/της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7
• Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση εγγραφής με αιτιολογημένη απόφασή του.
• Εφ’ όσον απεδέχθη την αίτηση, εγγράφει τον/την ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη στα Μητρώα του Συλλόγου.
• Ειδικά αιτιολογημένη πρέπει να είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του υποψηφίου μέλους και την οποία υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση προτάσσοντάς την έναντι οιουδήποτε άλλου θέματος, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται αμετάκλητα για την εγγραφή ή όχι του υποψηφίου μέλους και κοινοποιεί την απόφαση στον/στην ενδιαφερόμενο/ενδιαφερόμενη.

Άρθρο 8 – Αποχώρηση, διαγραφή, μελών
• Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τη δύναμη του Συλλόγου με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε, υποχρεούνται όμως να καταβάλουν τις συνδρομές ολοκλήρου του έτους εντός του οποίου αποχωρούν.
• Τα μέλη διαγράφονται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις: α) Αν καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους επί 2 χρόνια , και μετά από προηγουμένη έγγραφη ειδοποίηση. β) Όταν εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας παραβαίνουν το καταστατικό
• Επίσης τα μέλη διαγράφονται από το Σύλλογο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις εξής περιπτώσεις: α. Αν καταδικαστούν αμετάκλητα για αδικήματα που συνεπάγονται στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. β. Αν συμπεριφέρονται απρεπώς προς άλλα μέλη του Συλλόγου .
• Τα μέλη που έχουν διαγραφεί μπορούν, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να ζητήσουν την επανεγγραφή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται απλώς, την αίτηση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει αμετάκλητα αφού λάβει υπόψιν της την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9– Εγγραφή, διαγραφή Επιτίμων μελών
• Για να εγγραφεί οποιοσδήποτε ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 του Καταστατικού. Η εγγραφή του γίνεται: α. με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. β. με έγγραφη πρόταση τριών μελών του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση των μελών πρέπει να γίνει πρώτα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μετα εισάγεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

• Τα Επίτιμα μέλη διαγράφονται από τα Μητρώα του Συλλόγου όπως και τα τακτικά.

Γ΄ Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Άρθρο 10.
1.Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Καταστατικό και τον Νόμο περί Σωματείων .Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο για κάθε θέμα που συζητείται και να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Να αποφασίζουν με την ψήφο τους για οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέρει το Σύλλογο.
2.Τα Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, ούτε να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Συλλόγου. Ακούγονται όταν ζητήσουν το λόγο, χωρίς να απαιτείται ειδική απόφαση των Τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης και η γνώμη τους καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
• Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται : α. να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. β. Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού . γ. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν προς το Σύλλογο. δ. Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου. ε. Να αποφεύγουν πράξεις και ενέργειες που μπορούν να βλάψουν την τιμή, την υπόληψη και την επαγγελματική πρόοδο άλλου μέλους του Συλλόγου.

 

Δ΄ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άθρο 12
• Πόροι του Συλλόγου είναι: α. τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από οριζόμενο ως «δικαίωμα εγγραφής» μέλους. β. οι ετήσιες συνδρομές των μελών. γ. Τα πάσης φύσεως έσοδα από την διοργάνωση εορτών, χορών κλπ., του Συλλόγου. δ. Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα κλπ., που τυχόν θα αποκτήσει ο Σύλλογος. ε.Η αποδοχή και χρήση, στο πλαίσιο του νόμου, οποιαδήποτε μορφής συνδρομής, Οι δωρεές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, καθώς και από οποιονδήποτε ιδιωτικό, δημόσιο, ή αυτοδιοικητικό φορέα. στ. Οι έκτακτες εισφορές που μπορεί να ορισθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις με ειδική απόφαση. ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

• Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής των μελών ορίζεται στο ποσόν των 2 ευρώ , το δε ύψος των ετήσιων συνδρομών καθορίζεται στο ποσό των 20 25 ευρώ.
• Τόσο το ύψος του δικαιώματος εγγραφής όσο και το ύψος των μηνιαίων συνδρομών των μελών μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινόμενο από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 13
Ο/η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το Σύλλογο ενώπιον πάσης Αρχής Διοικητικής και Δικαστικής. Τον/την πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρεί καθ’ ολοκληρίαν ο/η Αντιπρόεδρος.

Ζ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 14 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν το Σύλλογο, επιμελείται την τήρηση του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία, εγκρίνει τις δαπάνες που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερησία διάταξή τους, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του/της προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία δια του/της ταμία και τις υποβάλλει για να εγκριθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) επτά (7) μέλη που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατά σειρά επιτυχίας από τη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Όλοι οι επόμενοι από τον πίνακα των υποψηφίων θεωρούνται αναπληρωματικοί.
3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει απέναντι των υποχρεώσεών τους στο Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας.
4. Σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως ή παραιτήσεως ή οπωσδήποτε εξόδου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση που θα κενωθεί αναπληρώνεται από τον/την πρώτο/πρώτη, κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικό Σύμβουλο.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από
τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αυτού, (μετά από έγγραφη πρόσκλησή του) κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το αντικαθιστά ο πρώτος/η πρώτη κατά σειρά επιτυχίας, επιλαχών/ούσα Σύμβουλος, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη, συγκαλούμενο από τον πρόεδρο ή αν ζητήσουν τούτο πέντε (5) τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του.
7. Για την τακτική κατά μήνα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται να σταλεί η έγγραφη πρόσκληση πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση, μαζί με την πρόσκληση θα πρέπει να σταλεί και η ημερησία διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν. Στις περιπτώσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εκτάκτως δεν απαιτείται έγγραφη πρόσκληση στα μέλη ούτε σύνταξη ημερήσιας διάταξης.
8. Για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται απαραιτήτως από τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη.
9. Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Η΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 15
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συλλόγου και τα μέλη του ευθύνονται αλληλεγγύως για κάθε παράβαση των Νόμων και του Καταστατικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και τον απολογισμό και τους υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για να εγκριθούν, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων,συντάσσει την Διοικητικη λογοδοσια και την ταμειακη λογοδοσια καιτις υποβαλλει στην Γενικη Συνελευση για να εκριθουν, εισηγειται στην Γενικη Συνελευση την τροποποιηση ή την συμπληρωση του Καταστατικου
4. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
5. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
6. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλείς των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
8. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

Άρθρο 16 – Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, εκτός από τις αρμοδιότητες που του χορηγούνται από τα άλλα άρθρα του Καταστατικού και ειδικώτερα από το άρθρο 15, έχει και τις εξής:
α. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μονογράφει κάθε εισερχόμενο. Επίσης υπογράφει μαζί με τον ταμία κάθε απόδειξη πληρωμής και μονογράφει μαζί με τον ταμία κάθε απόδειξη εισπράξεως.
β. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων έστω και αν μειοψήφισε κατά την λήψη τους.
γ. Φροντίζει για την πιστή τήρηση του Καταστατικού .
δ.εκπροσωπεί και υπογράφει οποιοδήποτε έγραφο ή συμβάσεις με τις
ιδιωτικές ή δημόσιες υπηρεσίες, και με τους οργανισμούς κοινής
οφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ κτλ) εκτελώντας αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 17 – Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου
Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο πρόεδρο σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.
Άρθρο 18 – Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
1. Ο/η Γενικός Γραμματέας εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του, που παρέχονται από το Καταστατικό, διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα, τηρεί τα Βιβλία Πρακτικών, Αλληλογραφίας, Μητρώου των μελών κλπ.βιβλία, καταρτίζει μαζί με τον/την πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, συνυπογράφει με τον/την Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.
2. Τον/την Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 19 – Αρμοδιότητες ταμία
1. Ο/η ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου και το βιβλίο ταμείου, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του εισπράττοντος, τις ετήσιες συνδρομές των μελών, καθώς και όλα τα έσοδα του Συλλόγου. Ενεργεί κάθε πληρωμή (πέραν των παγίων υποχρεώσεων) για την οποία έχει πάρει απόφαση το Δ.Σ.
2. Ο/η ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόδειξη .
3. Ο/η ταμίας είναι υποχρεωμένος/νη να καταθέτει σε μια Ελληνική τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και σε ειδικό λογαριασμό του Συλλόγου, όλες τις εισπράξεις, δικαιούται όμως να έχει στο ταμείο του, σε μετρητά, ποσόν μέχρι 500 ευρώ .
4. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γίνεται από τον/την ταμία κατόπιν ειδικής έγκρισης και εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο/η ταμίας κάθε μήνα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη έκθεση των εσόδων και εξόδων και κάθε τέλος του έτους (δηλαδή κατά μήνα Αύγουστο) τον απολογισμό της διαχείρησης.
6. Τον/την ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με ειδική απόφαση του σώματος. Πάντως όμως η αναπλήρωση του/της ταμία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν από τους τρεις (3) μήνες. Ο/η ταμίας που οπωσδήποτε κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του/της πέραν του τριμήνου, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20 – Αρμοδιότητες Εφόρου

1. Ο/η Έφορος είναι υπεύθυνος/νη και εισηγείται την οργάνωση και εκτέλεση διαφόρων εορταστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών εκδηλώσεων και γενικά επιμελείται και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του εντευκτηρίου και της Βιβλιοθήκης του Συλλόγου.
2. Εποπτεύει την ακίνητη και κινητή περιουσία του Συλλόγου και μεριμνά για τη συντήρηση και την φύλαξή της.
3. Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και ενημερώνεται για κάθε μεταβολή.

Θ΄ Λοιπά όργανα του Συλλόγου: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21 – Εξελεγκτική Επιτροπή
1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται σε τριμελή Επιτροπή, την Εξελεγκτική Επιτροπή, από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, ακριβώς όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η θητεία των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι για δύο (2) χρόνια. Αν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής ευθύς ως περατώσουν τον έλεγχο της διαχείρισης του απερχομένου ή παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σχέση με την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και του ταμείου, ιδιαιτέρως δε ελέγχει αν οι πράξεις αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία και να ζητάει οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Κάθε τέλος του διαχειριστικού έτους είναι υποχρεωμένη να συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκθέτει τις παρατηρήσεις της. Οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον/την πρόεδρό της που διευθύνει τις εργασίες της.
5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα σχετικά με τις εργασίες της και οπωσδήποτε οι εκθέσεις που συντάσσει μετά από τον οικονομικό έλεγχο που διενεργεί.

Άρθρο 22 – Διαχειριστικό έτος
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει τον μήνα Αύγουστο κάθε ημερολογιακού έτους. Ο προϋπολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος χωριστά και υποβάλλονται στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνου για να εγκριθούν.

Ι΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Αρθρο 23

 

• Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο αυτού και συγκροτείται από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
• Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες
• Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Αυγούστου και ευρίσκονται εν απαρτία όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών, οι έκτακτες δε οσάκις το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία πρέπει απαραιτήτως να καθορίζεται και το θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να καλέσει τα μέλη του Συλλόγου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός το πολύ είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 24
• Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εντάξει μελών και κατόπιν βεβαιουμένης απαρτίας.
• Εάν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, τότε συγκαλείται νέα μετά μία εβδομάδα, με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως, στον αυτό τόπο και την αυτή ημέρα και ώρα και θεωρείται αυτή εν απαρτία παρόντων οσωνδήποτε μελών.

Άρθρο 25
• Των Γενικών Συνελεύσεων (τακτικών και εκτάκτων) προεδρεύει ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου που εκλέγεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση.
• Καθήκοντα γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως, για την τήρηση των πρακτικών, ασκεί επίσης ένα εκ των ταμειακώς εντάξει μελών που εκλέγεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26
• Η πρόσκληση για την τακτική Γενική ή την έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει δε να μεσολαβεί χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών τουλάχιστον από την ημέρα αποστολής της πρόσκλησης και της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
• Ο/ Γενικός Γραμματέας μεριμνά ώστε η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση να τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Συλλόγου. Η ημερομηνία της τοιχοκόλλησης θεωρείται και ως ημέρα πρόσκλησης, άσχετα με την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο πρόσκλησης.
• Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται: α) Η ημερομηνία που θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση. β) Η Ώρα. γ) Ο τόπος. δ) Εάν πρόκειται για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. ε) Εάν είναι η πρώτη ή δεύτερη Γενική Συνέλευση και η απαρτία που απαιτείται κάθε φορά. στ) Ο χρόνος και τόπος που θα συγκληθεί η νέα Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία.

Άρθρο 27
• Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του μηνός Αυγούστου, λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους και αναγιγνώσκεται ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης.
• Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την έγκριση ή μη των ανωτέρω, με χωριστές ψηφοφορίες με ανάταση του χεριού.
• Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Αυγούστου εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28
• Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το αρμόδιο όργανο για να λαμβάνει με μυστική ψηφοφορία αποφάσεις για θέματα εμπιστοσύνης, προτάσεων μομφής και προσφυγών κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΒ΄ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 29
• Κάθε δύο χρόνια και εντός του μηνός Αυγούστου ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδεικη των μελών: α) του Διοικητικού Συμβουλίου. β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
• Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνον τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις αρχαιρεσίες.
• Πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 30
• Η κατά διετία και κατά μήνα Αύγουστο τακτική Γενική Συνέλευση ενώπιον της οποίας λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για λήξη το χρόνο της θητείας του, είναι υποχρεωμένη να εκλέξει, τρία (3) από τα μέλη της, ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία: α) θα διευθύνει τις αρχαιρεσίες , β) θα ανακηρύξει τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες.
• Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι.

Άρθρο 31
• Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Οι αιτήσεις υποψηφιότητος υποβάλλονται μια εβδομάδα προ των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 32
• Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις υποψηφιότητος, ανακηρύσσει τους υποψηφίους για τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Καταρτίζει πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων, τον οποίο αναρτά στα γραφεία του Συλλόγου και επιμελείται για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, βάσει των οποίων θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες.
• Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων ο κάθε εκλογεύς, τακτικό μέλος του Σωματείου, ψηφίζει ελεύθερα τους κατά την κρίση του κατάλληλους για τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες/επιτυχούσες θεωρούνται εκείνοι εκ των οποίων θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
• Εκλεγέντες/εκλεγείσες θεωρούνται: α) για το Διοικητικό Συμβούλιο οι πρώτοι/πρώτες εννέα (9) Όλοι οι επόμενοι/επόμενες θεωρούνται αναπληρωματικοί. β) για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι πρώτοι τρεις (3), όλοι οι επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Άρθρο 33
• Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής. α) Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής τοποθετεί την ψηφοδόχο σε εμφανές σημείο και παρουσία των λοιπών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής την σφραγίζει, τοποθετεί σε ειδικό χώρο το ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά, αλλά χωριστά, οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. β) Παραπλεύρως του ψηφοδελτίου, που είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους και ενιαίο, τοποθετούνται οι φάκελλοι των ψηφοδελτίων, ομοιόμορφου σχήματος και χρώματος.
• Η ψηφοφορία στις αρχαιρεσίες είναι μυστική, τηρείται δε πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται από την Εφορευτική Επιτροπή το όνομα και τα λοιπά στοιχεία του/της ψηφοφόρου. Το πρωτόκολλο κλείεται μετά το πέρας της ψηφοφορίας με πρακτικό και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
• Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και αποφαίνεται για το αποτέλεσμα της διαλογής, συντάσσεται δε πρακτικό, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.
• Η ακυρότης ψηφοδελτίου κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.
• Κατά την ψηφοφορία ισχύει η πολυσταυρία (δηλαδή, όσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής). Ο σταυρός σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου και πρέπει να γίνεται με μπλε ή μαύρο μελάνι.
• Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων δύο υποψηφίων διεξάγεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 34
Μετά το πέρας της διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων/επιτυχουσών, για το Διοικητ. Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και καθορίζει συγχρόνως και τη σειρά επιτυχίας τους, ανάλογα με τον αριθμό των σταυρών που έλαβε ο καθένας/καθεμία. Σχετικά με την ανακήρυξη των επιτυχόντων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Εν συνεχεία, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει τα πρακτικά διαλογής και ανακήρυξης επιτυχόντων καθώς και το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στη διοίκηση του Συλλόγου, με απόδειξη παραλαβής.

ΙΓ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 35
Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
Για να είναι έγκυρη η απόφαση πρέπει να υπάρξει σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και να παρίσταται στη καταστατική Γενική Συνέλευση τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, η δε σχετική πρόταση πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον την πλειοψηφία των (3/4) του όλου αριθμού των παρισταμένων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η καταστατική συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από ένα (1) μήνα, οπότε και για την απαρτία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Και σε αυτές τις περιπτώσεις των επαναληπτικών καταστατικών γενικών συνελεύσεων για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των (3/4) του όλου αριθμού των παρισταμένων.

ΙΔ’ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 36
• Ο Σύλλογος διαλύεται μόνον: α) Αν τα μέλη του παραμείνουν λιγότερα από (21) είκοσι ένα. β) Αν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι κατά τον Αστικό Κώδικα. γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.
• Διαλυομένου οπωσδήποτε του Συλλόγου ενεργείται εκκαθάριση της περιουσίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών Νόμων. Η περιουσία αυτή περιέρχεται στον οικείο Δήμο με τη ρητή δέσμευση να μην πωληθεί τόσο η ακίνητη όσο και η κινητή περιουσία, αλλά να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων της περιοχής Σχίνου.

ΙΕ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
• Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών από της εκλογής του συγκροτείται σε σώμα, κατόπιν χωριστής, δι’ έκαστο αξίωμα, μυστικής ψηφοφορίας και εκλέγει τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα, τον/την αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον/την Ταμία και τον/την Έφορο.
• Παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, όλα τα έγγραφα ης Διοίκησης και Διαχείρισης, την περιουσία, το Αρχείο και τη Σφραγίδα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 38
• Απαγορεύεται η κομματικοποίηση του Συλλόγου καθώς και κάθε συζήτηση σε θέματα σχετιζόμενα με κόμματα με τη στενή έννοια ή αναφερόμενα σε προσωπικές διενέξεις και διαφορές μεταξύ των μελών και άσχετα με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου.

Άρθρο 39
• Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει επί της περιφερείας της, κυκλικώς, την επωνυμία του Συλλόγου, στο μέσο την εικόνα πεύκου και το έτος ιδρύσεώς του.
• Ο Σύλλογος εορτάζει την 6η Αυγούστου, ημέρα του Σωτήρος. Κατά την ημέρα αυτή γίνεται σημαιοστολισμός των γραφείων και συγκέντρωση των μελών.

Άρθρο 40
Παν ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από την νομοθεσία περί Σωματείων και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 41
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από τεσσαράκοντα πέντε (41) άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολο από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου η οποία συνήλθε για το σκοπό αυτό την 29 Οκτωμβριου 2017 στο Σχίνο Κορινθίας και τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της έγκρισής του από το Πρωτοδικείο Κορίνθου, οι δε αρχαιρεσίες, θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

 

Αριβές αντίγραφον από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου

Σχίνο 29-10- 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

 

No comments
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *